SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Parcoachning

Provat relationsrådgivning, pratat i timmar
om era problem, och inget blev bättre?


Lär er att bygga och fördjupa er relation genom att
utveckla självkunskap och relationsfärdigheter.


Video
YouTube


Omprogrammera relationen

PARCOACHNING:

OMPROGRAMMERA RELATIONEN


@ Finns också som e-kurs, se nedan.


Vad är
___ parcoachning ?

Stöd för par, när relationen knakar, brukar vara i formen parsamtal. Vi har dock valt att kalla det stöd
vi erbjuder för par-coachning, eftersom
vår erfarenhet är att många av de par
som söker vår hjälp
har störst nytta av att utveckla sina färdig-
heter
, inte av att älta sina problem hos sin parterapeut.

Hos
PsykosyntesForum coachas ni via undervisning och upplevelsebaserade praktiska övningar att utveckla er förmåga
att relatera till varandra.


__ Om parcoachning, PS-terapeut Lars Gimstedt, 3 min.
(Videon finns även på YouTube.
Titta på våra andra videoklipp.)


Parcoachning och individuell coachning

Parsamtal innebär vanligtvis att formen är att man hela tiden kommer som par.
I PsykosyntesForums parcoachning kan man dock varva parcoachning och individuell coachning efter behov. Ibland kan
det i parcoachningen komma upp sådant, som man kanske bättre kan reda ut enskilt med coachen. Det kan vara strängt personliga saker, sådant från barndom och uppväxt man kan behöva klara
ut, etc.
Perioder av enskild coachning sker förstås under överenskommelsen att man under denna period inte pratar om partnern, utan att coachningen då handlar om en själv.

Att relatera
Basal Kommunikation

Basal Kommunikation

Färdigheter att relatera kan handla om många olika saker.
I parcoachningen ingår nästan alltid färdighetsutveckling i att kunna kommunicera rakt, tydligt och med jag-budskap.

Vår träning i kommunikation bygger på vårt koncept Basal Kommunikation (se mer om detta genom att klicka på länken). Finns som e-kurs, se nedan.


Ordet ”kommunikation” är egentligen missvisande - kommunikation är inte ett ting,
ett substantiv - det är ett verb: ”att kommunicera”.
Samma sak gäller ordet ”relation” - det är inte en sak, som man kan skapa och sedan bara ha. Det enda som existerar är verbet ”att relatera”.
Att kommunicera och att relatera är något vi gör, ett agerande.
Och egentligen är dessa två ord synonymer - vi kan inte relatera utan att kommunicera:

- En vänskaplig kommunikation skapar en vänskaplig relation.
- En affärsmässig kommunikation skapar en affärsmässig relation.
- En fientlig kommunikation skapar en fientlig relation.
- En sensuell och sexuell kommunikation skapar en sensuell och sexuell relation.
- En formell kommunikation skapar en formell relation.
- Ingen kommunikation gör över tid att relationen upphör...

Så när vi människor upplever ”relationsproblem” handlar det i 99% av fallen om att vi inte kommunicerar på ett sätt som skapar förtroende, förståelse och närhet.


Basal Förhandling

Man har en gång i tiden valt att gå in i en relation för att den
mötte ett antal behov hos en själv. Dock kan dessa ha varit
omedvetna, och det är också ofta skillnad mellan det man tycker
att man vill och det man verkligen behöver. Att bli medveten om
sina och den andres/andras behov, att respektera dem och att
kunna kommunicera dem är viktiga färdigheter i en relation.
I PsykosyntesForums parcoachning ingår därför undervisning i
förhandlingsteknik, enligt vårt koncept Basal Förhandling.

Basal Förhandling
Reframing

Konfliktlösning

99 % av alla konflikter brukar bero på bristande
kommunikation och bristande förmåga att förhandla,
med missförstånd som följd. Vi agerar alltför ofta som om vi
själva är "tankeläsare", och vi förutsätter alltför ofta att vår
partnerborde vara det...
I parcoachningen ingår färdighetsutveckling i att förebygga
konflikter, och i att lösa dem på ett bra sätt när de uppstår.

Förebyggande underhåll

De flesta som leder en verksamhet, som ett företag, ett kontor,
en organisation, vet att regelbunden verksamhetsutveckling är
nödvändig
för att arbetet inte ska stagnera, för att onödiga
konflikter inte ska uppstå, för att säkerställa en bra arbetsmiljö
där medarbetare trivs och utvecklas.

Kärlekskontot

Även till en början välfungerande verksamheter behöver regelbundet ses över och
organiseras om, regler och rutiner behöver ses över. Medarbetare behöver få tydlig
och konstruktiv feedback, både positiv och negativ. Alla inblandade behöver få känna
att de bidrar, att de får uppskattning för det, och behöver få sina grundläggande
behov mötta, både de ekonomiska, de fysiska, de mentala och de känslomässiga
behoven.

Allt detta gäller för såväl stora som små organisationer, och gäller också för de minsta: parrelationen och familjen. Detta verkar dock många par vara omedvetna om, och
också om den ene/ena inte inser detta, uppstår oftast problem efter några år.

PsykosyntesForums parcoachning ger verktyg för det "förebyggande underhåll" och
den regelbundna "verksamhetsutveckling" alla relationer behöver, för att alla
inblandade ska trivas och utvecklas.

Färdighetsutveckling genom inlärning och övning

Parcoachningen bygger på en kombination av undervisning och träning, och många av de verktyg som lärs ut ges som "hemläxor" att träna på i ens vardag.

Många av dessa hemläxor, som genom åren har använts i PsykosyntesForums parcoachning, har samlats i e-kursen Omprogrammera relationen, som man får tillgång till från början.

Denna e-kurs går också att köpa separat, för träning på egen hand :

@


E-kursen
OMPROGRAMMERA RELATIONEN


Utveckla och stärk relationen med omprogrammering
av undermedvetna beteendemönster.Omprogrammera relationen

Kursen är till för alla som vill utveckla relationen
med sin partner:

Där relationen knakar,
__kan kursen kanske rädda den från att kollapsa helt.

Där relationen är OK,
__kan kursen utveckla och stärka den ytterligare.

Där relationen redan känns bra,
__kan kursen ge er verktyg att fördjupa den.

Kursen är uppbyggd som ett ramverk med tio olika avsnitt. I flera av dessa kommer
man att länkas vidare till kursavsnitt som egentligen är egna e-kurser, och som går
att köpa separat:
Basal Kommunikation, Elementitets-testet, Bryt blockeringen, Hantera kritik,
Släpp känslan, Tankeramar och visualiseringen Författaren.
(Läs om dessa längre ned på denna sida.)

Kärlek

Dessa olika e-kurser kostar tillsammans 1150 kronor, men priset påOmprogrammera relationen, som innehåller alla de enskilda kurserna plus ytterligare material, är bara 950 kronor, d.v.s. bara lite mer än en timmes parcoachning hos oss.

OMPROGRAMMERA RELATIONEN


Pris 950 kr

Säkras av PayPal


En kort YouTube-video om e-kursen:

Titta på första
avsnittet av
e-kursen
,

som utgör en introduktion till kursen,
samt har en innehållsförteckning,
där var och en av de nio avsnitten
beskrivs kort:

LÄS MER


Feed-back

Feed-back:


Jag och min sambo köpte kursen "Omprogrammera relationen". En fantastiskt bra kurs som hjälpt oss mycket i vår kommunikation. Den är saklig och ger bakgrundsfakta som är intressant och som gör att man förstår varför man ska förändra sitt sätt att prata med varandra.

Om relationen är mycket dålig och förtroendet för varandra är i botten behöver man nog en tredje person som lotsar en igenom uppgifterna. Det finns en del "känsliga" frågor som ska dryftas.

Kursen som själv-studie-material passar par som hamnar i konflikt och missförstår varandra ibland, men där grunden för relationen är ok.

Hälsningar, Gunilla


Avsnitten i relationskursen går att köpa separat :

Parcoachning-verktygen, som du får del av via parcoachning på plats hos oss, eller genom att köpa den kompletta e-kursen här ovanför, kan du också köpa och ladda ned en i taget.

Dessa verktyg beskrivs kort här nedanför, och du kan länka dig vidare till deras
olika produktsidor för att läsa mer om dem.

(Alla dessa verktyg ingår i e-kursen Omprogrammera relationen.)

Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, testa produkter gratis. (Värt mer än 600 kr.)

@

Köp / ladda ned e-kursen BASAL KOMMUNIKATION :

Lär dig kommunicera tydligt och entydigt
och så att du skapar närhet, förståelse och samarbetsvilja.


Dialog

E-kursen förmedlar kunskaper om verbal och icke-verbal kommunikation, och om olika kommunikationsnivåer.

Kursen bygger på teori och upplevelsebaserade parövningar i kommunikationsträning, förhandlingsmetoder och samarbete.

___________________________________Läs mer ->

@

Ladda ned dokumentet
LIKHETS/OLIKHETS-MATRISEN :

(Gratis)

Balans

Detta lilla häfte innehåller en övning som belyser hur likheter och olikheter påverkar en relation.

Genom att först var och en av er reflekterar och skriver ned partnerns positiva och negativa sidor, och genom att sedan ledas på ett strukturerat sätt att diskutera dessa, kan ni lära er nya saker både om er själva och om er partner.

Ladda ned dokumentet och skriv ut två exemplar.

@

Köp / ladda ned själv-testet ELEMENTITET :

Bli medvetna om era personlighetsdrag.

Olikheter i grundpersonlighet mellan partners kan vara tillgångar så väl som hinder i relationen.

För att kunna hantera detta på ett mer konstruktivt och medvetet sätt, kan ni testa er själva on-line.

Få tillgång till era respektive personlighetsprofiler,
jämför sedan dessa, diskutera vad likheter / olikheter medför,
och samtala om vad ni kan göra för att vända hinder till tillgångar! ____________________________Läs mer ->

@

Ladda ned dokumentet KÄRLEKSKONTOT :

(Gratis)

Kärlekskontot

Huruvida du har en god relation med din lokala bank beror på hur du sköter ditt bankkonto: om du över tid tar ut mer pengar än du sätter in, kommer din bank först att klaga, och om du inte lyssnar på det, kan banken till slut stänga ditt konto och avslutar därmed "relationen".

En relation med en person fungerar på samma sätt. Din partner / din vän / ditt barn har ett Kärlekskonto, till vilket du gör "insättningar", och från vilket du gör "uttag".

Ladda ned ett blad med en övning som ni bägge bör göra för att utforska bägge era "Kärlekskonton".

@

Köp / ladda ned e-kursen BRYT BLOCKERINGEN :

Lär dig bryta en känslomässig blockering.

I vissa situationer kan det hända att vi blir “ställda” – svarslösa, eller arga eller ledsna, oförmögna att bemöta det som händer på ett bra sätt.

När man befinner sig i ett sådant här tillstånd, brukar man
vanligen re-agera, i stället för att tänka efter och agera.
Detta kan ske nästan automatiskt, vilket innebär att ens
handlingsfrihet har begränsats till ett alternativ:
ens betingade reaktionsmönster.

YouTube

<- Titta på en kort YouTube-video.
Läs mer ->
@

Köp / ladda ned e-kursen HANTERA KRITIK :

Lär dig ta och ge kritik konstruktivt.

Vi har ofta svårt att ge kritik. Det gör att man drar sig för att framföra sin kritik, och i stället går man och retar sig. Till slut kan man inte hålla sig, och framför då sin kritik på ett aggressivt, upprört eller obalanserat sätt.

Kritik av den här typen brukar få vem som helst att hamna i
försvarsställning, eller att man känner sig kränkt. Man blir inte
sällan känslomässigt blockerad, och reagerar instinktivt, med
att bli stum och verka skyldig, eller att omedelbart gå till
motangrepp och skapa en konflikt.

YouTube

<- Titta på en kort YouTube-video.
Läs mer ->
@

Köp / ladda ned e-kursen TANKERAMAR :

Bli medveten om dina tankemönster och
förändra dem så att de ger dig energi.

Våra tankar styr vårt tillstånd. Genom att bli medveten om de tankemönster du har, kan du förändra dem. Detta kan vara särskilt bra, när det gäller tankar runt problem, som du haft under lång tid, och som kanske tyngt dig och tagit din tid och energi.

YouTube

<- Titta på en kort YouTube-video.
Läs mer ->
@

Köp / ladda ned e-kursen SLÄPP KÄNSLAN :

Släpp begränsande och förlamande känslor.

Denna e-kurs handlar inte primärt om relationer, men innehåller ett speciellt kapitel för begränsande känslor i en relation.

Många sådana känslor kan ha uppkommit under svåra perioder i relationen, men sedan stannat kvar som betingade reflexer, trots att problemen egentligen lösts.

YouTube

<- Titta på en kort YouTube-video.
Läs mer ->
mp3

Lyssna på / köp visualiseringen FÖRFATTAREN :

Öka din empati och kreativa fantasi.


Författaren


För dig som tycker att du lever i en bra relation, men vill utveckla den ytterligare, prova visualiseringsövningen Författaren här nedanför. Övningen hjälper dig att utforska och att utveckla din relation, genom att träna din inlevelseförmåga och din kreativa fantasi.

För varje gång du gör denna övning, kommer dina kunskaper om din partner att öka.

Den finns i fyra olika versioner, beroende på om du som gör övningen är man eller kvinna, och beroende på om din partner är man eller kvinna. Mp3, 11 min, 15 Mb.

Du kan lyssna på den första av dessa gratis: teckna dig för nyhetsbrev innan du köper någon av dem. Den streamade versionen har dock något lägre ljudkvalitet.

FÖRFATTAREN.
__________________________________ Säkras av PayPal

Du är man,
din partner kvinna.

Pris 40 kr

Du är kvinna,
din partner en man.

Pris 40 kr

Du är man,
din partner en man.

Pris 40 kr

Du är kvinna,
din partner kvinna.

Pris 40 kr

Produkt-trädet
För att få en snabb överblick av produkterna ovanför, plus
av andra produkter från PsykosyntesForum, klicka på
"Produkt-trädet" här till vänster.

På sidan du kommer till kan du också teckna dig för våra nyhetsbrev och få gratis bonusmaterial värt 600 kr.


Gå tillbaks till förra sidan.
   
  PsykosyntesForum