SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

E-kursen BRYT BLOCKERINGEN

Bryt Blockeringen

Blir du ibland helt blockerad i en stark känsla?

Programmera om ditt undermedvetna att agera konstruktivt.

Video
Video

E-kursen

BRYT BLOCKERINGENPris 175 kr


Vi blir ibland blockerade

I vissa situationer, och/eller med vissa människor, kan det
hända att vi blir “ställda” – svarslösa, oförmögna att bemöta
det som händer på ett bra sätt.

Tillståndet man då hamnar i kan domineras av en stark känsla,
där man reagerar på det som händer med att känna sig kränkt,
kritiserad, överrumplad, upprörd, rädd, eller någon annan
sådan negativ känsla.

När man befinner sig i ett sådant här tillstånd, brukar man
vanligen re-agera, i stället för att tänka efter och agera.
Detta kan ske nästan automatiskt, vilket innebär att ens
handlingsfrihet har begränsats till ett alternativ:
ens betingade reaktionsmönster.

Blockerad...

Det betingade handlingsmönstret kan ha många olika former hos olika personer:
bli handlingsförlamad och inte kunna säga någonting, dra sig in i sig själv och verka
avståndstagande, reagera med ilska och dräpande genmälen, gråt, ångest, etc.

Den här betingningen går oftast
inte att påverka via mentala insikter, eller genom att
lova sig själv att reagera på ett bättre sätt nästa gång. Betingade undermedvetna
mönster utgör exempel på automatiserade beteenden och automatiserade
handlingsmönster.

Automatiserade handlingsmönster är i grunden positivt.


Utan dessa skulle livet bli mycket energikrävande. Om du har
körkort minns du kanske din stress när du skulle lära dig att köra -
fickparkering, trafiksignaler, mötande trafik...
Och numera har du säkert upplevt hur du kört från A till B, och
ibland när du låser bilen inser att du inte har en aning om hur du
tog dig dit - ditt undermedvetna körde bilen, och är dessutom en
bra bilförare, som stannar vid rödljus, håller avstånd,
uppmärksammar hastighetsbegränsningar, hittar vägen...

Den här typen av automatiserade handlingsmönster tänker vi
nästan aldrig på, och behöver i allmänhet inte försöka förändra.
De är alltid stabila, och låter sig inte heller förändras, vare sig av
inre påverkan eller yttre påverkan, vilket försås är bra:

har man en gång lärt sig cykla, kommer man alltid att kunna det,
även efter långa uppehåll.

Men, när automatiserade, och undermedvetna handlingsmönster får negativa
konsekvenser, så är vi betjänta av att förändra dem. Problemet är då att dessa
mönster just är automatiserade, och därmed mycket svåra att förändra
via mentala
processer eller insikter.

Följande bild illustrerar de psykologiska mekanismerna för det automatiska
handlingsmönstret, och texten under bilden förtydligar varje steg i denna mekanism:

BLOCKERINGSSPIRALEN

Blockeringsspiralen

"Upplevelse av hot" utgörs av något i situationen där man typiskt brukar hamna
i en blockering . Denna "upplevelse" är ännu inte medveten, utan en yttre eller en
inre bild triggar, via neurologisk direktkontakt, de delar av hjärnan som har till
uppgift att få oss att reagera snabbt inför hot: amygdala och hippocampus, längst
bak i hjärnan, strax ovanför ryggmärgen.

Fas 1:
Via en undermedvetet inlärd programmering, sker nu en betingad reflex, vars
första resultat är ett kroppsligt tillstånd. Detta kan utgöras av ett spännings-
tillstånd i axlar, eller magen, att man snabbt drar in andan för att sedan hålla
andan, att blodådrorna i huden plötsligt drar ihop sig, eller liknande.
Detta går snabbt, mellan 0,01 och 0,1 sekunder, och hjärnans kognitiva funktioner
i frontalloberna har inte ens börjat arbeta
. Inga medvetna tankar eller känslor har
ännu registrerats.

Fas 2:
Efter 1 till 2 sekunder börjar hjärnans kognitiva funktioner att aktiveras, och
tolkar nu kroppstillståndet. Obs: tolkningen sker alltså inte av den yttre händelsen
i sig, utan utgår alltså från det kroppsliga tillståndet. På grund av att tolkningen sker
utifrån kroppens betingade reflex, sker här oftast en övertolkning, eller en
fullständigt felaktig tolkning.

Fas 3:
Efter 5 till 10 sekunders kognitiv bearbetning aktiverar nu hjärnan resten av
kroppen, och ett agerande sker. Genom både inlärning och genetiskt arv, baseras
detta agerande oftast på de så kallade "skyddsmekanismerna": fly, frysa eller
anfalla
. De flesta djur agerar på ett eller flera av dessa instinktiva sätt vid hot.
Agerandet har till mål att avvärja "hotet", och kallas därför "undvikandebeteende".

Undvikandebeteendet, som oftast är ett resultat av en undermedveten tolkning,
har också karaktären av att vara en betingad reflex, och kan ibland vara antingen
destruktiv (aggressionsbeteenden) eller självdestruktiv / självhämmande.
Eftersom undvikandebeteendets orsak är omedveten, leder det till att
"upplevelsen av hotet" ökar.

Vilket i sin tur ökar den kroppsliga reaktionen, vilket i sin tur ökar den felaktiga
övertolkningen, vilket i sin tur förstärker undvikandebeteendet, vilket ... etc, etc
i en allt snabbare spiral, som inom några sekunder leder till ett känslomässigt
låst tillstånd
. I extrema fall kan detta tillstånd till och med vara exempelvis
panikångest, fobi, social fobi, traumatisk flashback, aggressiv utlevelse,
talblockering och stamning, etc.
Vanligen leder dock den känslomässigas låsningen
till att man blir handlingsförlamad och stum.

Att bryta blockeringsspiralen

Den här självlåsande inre processen går att lära sig att bryta. Med hjälp av
kognitiva metoder, exempelvis KBT, kan man lära sig att tolka situationer på
bättre sätt, så att man mildrar Blockeringsspiralen under Fas 2.

Med hjälp av beteendeterapi kan man lära sig att förändra Fas 3, så att man
så småningom reagerar på ett bättre sätt.

Nackdelen med dessa metoder är att de i allmänhet tar ganska lång tid.
Men, man kan bryta Blockeringsspiralen redan under Fas 1
, d.v.s. förändra den
grundläggande betingade reflexen. Detta kan göras via en omprogrammering av
det undermedvetna "skript" som styr det re-aktiva handlingsmönstret.

Detta går både snabbare och är effektivare - har man en gång programmerat om
reflexen, kommer man aldrig mer att hamna i Blockeringsspiralen över huvud taget.

Blockeringsspiralen Titta på en kort YouTube-video (klicka här till höger),
eller titta videon nedanför om Blockeringsspiralen.
Den innehåller ovanstående text i samband med ett bildspel,
där Blockeringsspiralens olika steg åskådliggörs grafiskt.
(Psykosyntesterapeut Lars Gimstedt, 12 minuter)

YouTube

(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)

E-kursen BRYT BLOCKERINGEN

handlar om hur du ska kunna programmera om ditt undermedvetna,
så att du automatiskt bryter en känslomässig blockering
och så att du agerar på ett konstruktivt sätt.

Fyra textavsnitt, 12 sidor, en ljudfil 10 minuter.


Bryt Blockeringen


Köp via PayPal och få omedelbart
on-line-tillgång till e-kursen


Bryt Blockeringen :
Pris 175 kr
Säkras av PayPal


Feed-back

 

Läsar-feedback:

Hejsan!
Vill härmed tacka dig för ett klipp jag hittade på Youtube och för e-kursen Bryt blockeringen. Jag har PTSD och ditt klipp som beskrev blockeringsspiralen blev en aha-upplevelse för mig.
MVH Annette


När du gått igenom Bryt Blockeringen kan du köpa fortsättnings-kursen
__________________________HANTERA KRITIK.
Denna e-kurs handlar om att lära sig att kunna bemöta kritik på ett konstruktivt sätt,
och också att lära sig att kunna ge kritik på ett sätt som inte orsakar en känslomässig
blockering hos andra.
Hantera Kritik Eftersom Hantera Kritik bygger på Bryt Blockeringen, går den inte
att köpa direkt, utan finns att köpa sist i kursen Bryt Blockeringen.

Pris 19,50 Euro.________________________________Läs mer ->
För andra produkter från PsykosyntesForum, titta på vårt
"Produkt-träd" - klicka på bilden till höger.

På sidan du kommer till kan du också teckna dig för våra nyhetsbrev och få gratis bonusmaterial värt 600 kr.
Produkt-trädet
  Gå till föregående sida.  
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
   
  PsykosyntesForum