PsF PsykosyntesForum
SwedishEnglish

BASAL KOMMUNIKATION - 1: Lökmodellen

Gå till föregående sida.
Avsnitt 1
Gå till nästa sida
 
OBS: Detta är ett utdrag ur kursen, 2 avsnitt av 10.
 
Dialog

LÖKMODELLEN

En psykologisk modell av vårt psyke.

 

Innehåll:

1. Lökmodellen.
2. Känslor
3. Steg I: _Medveten Närvaro.
4. Steg II:_Två olika verkligheter.
5. Steg III: Den tredje verkligheten.
6. Basal Kommunikation.
7. Basalt Lyssnande.
8. Basal Förhandling.
9. Regissera

10. Summering

 

- En modell runt kommunikation.
- Varför har vi känslor?
- Att skapa kontakt och förtroende.
- Att skapa tydlighet.
- Att verbalisera det outtalade.
- Summering - en ny struktur.
- Hur kan jag få andra att bli tydligare?
- En struktur för konstruktivt samarbete.
- Förutsätt inte tankeläsning, säg ifrån.
- Kommunicera - relatera.

Kommunikation - inte bara orden

Kommunikation är inte bara vad vi säger, utan är summan av hela vårt synliga beteende. Det talade språket utgör, informationsmässigt i ett normalt samtal, bara några procent.

När missförstånd uppstår (vilket är den absolut vanligaste orsaken till konflikter), händer detta dels på grund av otydligt språk, eller att man lägger olika betydelse i orden, men dels också på grund av att vår verbala och vår icke-verbala kommunikation inte stämmer överens.

Kommunikation

Vi kan ibland förledas att tro att meningen med vår kommunikation är vad vi avser kommunicera. När mottagaren missförstår, kan vi därför utbrista ”men det borde du ha förstått!” - vi agerar som om vi anser att mottagaren borde vara tankeläsare ...

En mer ändamålsenlig inställning kan vara:

Meningen med min kommunikation är den respons jag får.

Får jag inte den respons jag hoppades på, är det troligt att det är för att jag inte har anpassat min kommunikation till mottagaren. Detta kan gälla mycket i kommunikationen, inte bara ordvalet utan också sättet på vilket jag kommunicerar, både verbalt och icke-verbalt.

Med denna inställning kan min egen reaktion bli att förändra kommunikationen tills jag
får den respons jag vill ha. Med andra ord:

Jag har själv 100 % ansvar för huruvida min kommunikation fungerar!

Hur jag kommunicerar är dels ett uttryck för vem jag är, för min grundpersonlighet, men dels är det också en färdighet. En färdighet som i sig inte har något att göra med min personlighet, utan en färdighet som varje människa kan utveckla.

Lökmodellen

Innan vi kommer in på hur man kan förbättra sin kommunikation, ska en enkel modell för människans psyke presenteras, "Lökmodellen".
Modellen beskriver de olika nivåerna för agerande, tanke och känsla.


Om Lökmodellen, 10 minuter

Lökmodellen

Modellen beskriver människan som en "lök", men många skal utanpå varandra.

Det yttersta skalet är en persons beteende. I detta ingår det personen gör, säger, minspel, kroppshållning, gester, rörelsemönster, andning, etc.

Nästa skal är en tankenivå, och utgörs av det personen tänker runt "Jag vill ..."
Så länge detta inte uttrycks i ord, är denna nivå fördold för mig, även fast jag kan ha föreställningar om den.

Tredje skalet utgörs av "Jag behöver ..." Det personen behöver är också fördolt för mig så länge det inte uttrycks i ord, även om jag kan ha föreställningar om den.

Den innersta kärnan utgörs av basbehov. Med detta menas sådana behov, som om de inte möts alls över tid, så överlever vi inte. De grundläggande basbehoven, som uppenbart är villkor för överlevnad, är föda, dryck och fysiskt skydd. Men det finns en mängd andra basbehov: kärlek, tillhörighet och gemenskap, mening, att bli sedd och respekterad, att få bidra, trygghet, att kunna påverka sin situation. Om något av dessa saknas helt, kommer man sannolikt bli djupt deprimerad och inte vilja leva längre.

De här fyra nivåerna kan vara medvetna, men en person kan också vara omedveten om en eller flera nivåer - man agerar omedvetet utan att medvetet inse vad man gör eller säger. Man vet medvetet vad man vill, men man kan också drivas av en undermedveten vilja. Nivåerna "Jag behöver" och Basbehov är man oftast inte medveten om på ett tankeplan, däremot väcker de känslor. Mer om detta längre ned i denna text.

Oberoende av om nivåerna är medvetna eller undermedvetna, agerar vi ofta som om de fyra nivåerna alltid hänger ihop. En mycket vanlig orsak till otydlig kommunikation är det faktum att de inte hänger ihop. Som antyds till höger i bilden ovanför, är det ofta "brott på linjen" - det jag säger och gör stämmer inte med det jag egentligen vill. Det jag säger att jag vill stämmer inte med det jag egentligen behöver.

Ibland styrs mitt agerande av ett eller flera av "de tre P:na", en beteckning som kommer att återkomma längre fram i kursen. PPP representerar sådant jag kan vilja ha och som jag kan vara beredd att kämpa för, med de är skilda från vad jag egentligen behöver:

  • Position - "Jag vet hur jag vill ha det och jag tänker inte ge mig..."

  • Principer - "Jag tänker av princip inte göra det..."

  • Prestige. (Självförklarande...)

Kommunikationsnivåer

Den först nivån, beteendet, utgör det enda jag egentligen kan veta om en annan person - nivåerna under är fördolda för mig om de inte uttrycks i ord. Jag kan ha föreställningar om nivåerna, men så länge personen inte säger något om dem så vet jag inte.
Trots detta agerar vi ofta som om vi vore tankeläsare, eller som den andra personen borde vara det...

Om vi begränsar vår kommunikation till vad den andra personen säger och/eller gör, blir resultatet som bäst en debatt, som sämst en konflikt.
"Men kan du väl inte göra...", eller "Jag kan absolut inte acceptera det du säger..."

Ett steg i rätt riktning skulle kunna vara att inkludera nästa nivå i vår kommunikation:
"Vad jag egentligen vill med detta är...", eller "Vad vill du egentligen, när du säger så?"

Men, om vi begränsar vår kommunikation till vad vi säger och gör och vad vi vill med detta, blir resultatet som bäst en diskussion. Och, som vi nog ofta upplever, en sådan kan vara bra men den kan också hålla på i oändlighet...

Om jag däremot i min kommunikation inkluderar vad jag egentligen behöver, och aktivt försöker ta reda på vad den andra personen behöver i det vi håller på att tala om, kan vi uppnå en kommunikation som representerar en dialog:

Kommunikationsnivåer

Hur skapar man dialog?

Det som hittills presenterats ger kännedom om hur vi fungerar och att vi bör inkludera
fler nivåer än nivån Beteendet i vår kommunikation. Detta leder förhoppningsvis till insikten att vår kommunikation skulle kunna fungera bättre.

Men, insikten om att detta är så ger dock än så länge alldeles för lite ledtrådar till hur detta kan gå till. Hur gör man för att medvetet skapa eller underlätta dialogen?

Denna kurs kommer att handla om detta, och en specifik metod, ett specifikt kommunikationsmönster kommer att presenteras, en som underlättar och möjliggör dialogen. Detta mönster bryter ganska radikalt från vårt normala sätt att kommunicera, men det utgör en färdighet, som vem som helst kan lära sig och träna på, tills det blir en undermedveten vana.

Hantera Kritik

Men, innan vi kommer in på detta,
behöver nivåerna "Jag behöver" och Basbehov belysas lite mer,
vilket kommer i nästa avsnitt->.

Gå till föregående sida.     Gå till nästa sida
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
   
  PsykosyntesForum