SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter More...

Bedömningsverktyg för kompetensbaserad lönesättning.

Lön är viktigaste motivationsfaktorn

Lön är, trots allt som ofta sägs om andra motivationsfaktorer i arbetet, en av de viktigaste. Den blir direkt anti-motiverande när den upplevs som orättvis och/eller när lönesättningen upplevs som ”slumpartad” eller slentrianmässig.

Lönesättningen måste vara begriplig för de anställda

Vid god lönesättning är några faktorer väsentliga för både arbetsgivaren och arbetstagaren:

  • Lönen ska återspegla kompetens, prestationer och marknadsvärde.
    Med kompetens menas alla de egenskaper och färdigheter som är väsentliga i en viss arbetsroll. I den modell vi arbetar efter definieras kompetens som utbildning, erfarenhet, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, förmåga till ett visst arbetsomfång, förmåga att ta beslut, förmåga att leda andra, förmåga att hantera fysisk och psykisk påfrestning i arbetet.
  • Lönen ska baseras på en jämförelse mellan kraven för arbetsrollen och arbetstagarens kompetens och prestationer.
  • Lönen ska vara marknadsmässig och upplevas som rättvis.
  • Löneutvecklingen ska följa kompetensutvecklingen, som ska kunna bedömas på ett tydligt och rättvist sätt. Olika yrkesroller ska kunna värderas gentemot varandra.

Lönesättning kan kopplas tydligare till kompetens och prestation

PsykosyntesForum tillhandahåller utbildning och konsulttjänster inom lönesättning baserat på ett datorbaserat verktyg KRU ( Kompetens & Roll- Utveckling ). Med detta kan lönesättande chef lägga upp roll- och befattningsbeskrivningar, göra kompetensvärderingar, sätta löner, skapa listor och statistik

<-- Tillbaks till Tjänster
   
  PsykosyntesForum