PsF

SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Delpersonligheter

Ett viktigt begrepp inom psykosyntesen är delpersonligheter.

Delpersonligheter Från allra första början i livet möter vi problem som vi försöker lösa. Till och med en nyfödd behöver göra det, exempelvis få kontakt med nyckelpersoner för att få sina basala behov mötta. Omgivningen, situationerna och den egna grundpersonligheten gör att vi tidigt utvecklar olika strategier för att lösa dessa problem. Upprepning och utveckling gör att dessa strategier över tid utvecklas till hela kluster av olika beteenden, känslor, tankar, övertygelser - delpersonligheter börjar bildas.

Delpersonligheter triggas omedvetet

Delpersonligheterna (DP) aktiveras av vilken typ av situation vi hamnar i, en situation som på något sätt påminner om den tidiga, den som från början var orsaken till att en viss beteende-strategi började utvecklas. De flesta DP är medvetna, "vardagliga" och funktionella, som exempelvis "Föräldern", "Yrkespersonen", "Kompisen", etc. Dessa brukar inte medföra problem eller konflikter, utom när de "används" (vi identifierar oss med denna del av oss) i fel situation.

Öppna och dolda delar inom oss

Andra DP kan vara medvetna men mer dolda för omgivningen, som exempelvis "Ävertyraren", "Rebellen", "Sökaren". Ytterligare andra kan vara omedvetna, dolda även för en själv, som "Det Inre Barnet", "Kritikern". De dolda eller omedvetna DP kan ibland skapa problem, som inre konflikter, handlingsmönter man själv inte förstår, plötsliga känsloutbrott, etc.

Delpersonligheterna har alla både positiva och negativa aspekter, de har egna viljor som ibland kan krocka med andra DP, de har egna övertygelser, en egen karta av verkligheten. DP har också ofta unika resurser, som är värdefulla i vissa situationer.

Processen mot självkännedom och växande

Psykosyntesens mål är att hjälpa oss att bli medvetna av alla sidor hos oss själva, och att integrera alla delar till en integrerad, välfungerande, sammanhållen personlighet. Att nå upplevelsen att vi dessutom är mer än summan av våra DP: i centrum av vår personlighet finns ett centralt Jag, som i sig inte är en DP, utan ett centrum av observationsförmåga och "ren" Vilja. Ett Jag varifrån vi likt en dirigent hjälper de olika DP, likt orkestermedlemmar, att "spela samma musik", fast med "olika instrument".

Denna inre utvecklingsprocess innehåller några distinkta steg:

  • Acceptans : Att bli medveten om tidigare undanskymda eller dolda DP utan att värdera, bara observera, bli medveten om hur och när dessa DP aktiveras, konstruktiva och destruktiva sidor av DP. Att komma till insikt om att DP finns och inte kan (och inte bör) tas bort, men att de kan utvecklas.

  • Samarbete : Att hitta förmågan till inre dialog mellan olika DP, för att få till stånd en ömsesidig förståelse, respekt och överenskommelse om samarbete. Att varje DP inser att andra DP kan vara värdefulla i vissa situationer, kan behöva hjälp i vissa.

  • Samriktning : Att hitta förmågan att börja "ensa" de olika DP viljor, med utgångspunkt från att acceptera och respektera deras olika behov, och att rikta de olika viljorna mot samma mål. Ett som på bästa sätt möter alla DPs behov, som aktiverar individens resa mot sina Visioner, att hitta sin egen Väg i livet.

  • Integrering : Att utveckla samarbetet och samriktningen till att DP börjar agera automatiskt som ett team, som agerar kollektivt, kraftfullt, anpassat till situationen.

  • Syntes : Att till slut nå en sådan grad av intergrering av de olika DP i en sammanhållen grundpersonlighet, att DP börjar smälta samman, och en syntes av allas olika förmågor, kvalitéer, styrkor uppstår.

Inre växande

Denna inre utvecklingsprocess sker för de flesta spontant, pådriven av "livets skola". Den kan vara helt undermedveten och upplevs av en själv och andra som det vi kallar "mognad", utvecklingen mot att bli "vuxen", inte bara åldersmässigt, utan mognadsmässigt.

Ibland kan vi dock vara betjänta av att få hjälp att aktivera den inre utvecklingsprocessen, via terapi, coaching, mentorskap eller annat stöd, beroende på situation och fas i livet.

Delpersonligheter kan ha mycket olika personligheter

När man arbetar med sina delpersonligeheter, speciellt i Acceptans-fasen, kan det vara värdefullt att bli medveten om delpersonlighetens personlighetstyp. Detta kan göras med ett verktyg som är tillgängligt på denna hemsida, Elementitets-testet. När man köper Elementitets-testet, går det att köra testet två gånger, och det är därför möjligt att fastslå Elementiteten för två delpersonligheter varje gång man köper testet. Om man gör detta, kan det vara värdefullt att välja två delpersonligheter som dels är dominerande och dels utgör en "dipol", d.v.s. har mycket olika grundläggande övertygelser och basbehov.
_

<-- Tillbaka

   
  PsykosyntesForum